ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ข้อมูลตลาดในองค์การบริหหารส่วนตำบลนาคา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ก.พ. 2563
22 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ก.พ. 2563
23 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
04 พ.ย. 2562
24 ประกาศแจ้งตือนภัยสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 ส.ค. 2562
25 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
27 มิ.ย. 2562
26 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 มิ.ย. 2562
27 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 มิ.ย. 2562
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 เม.ย. 2562
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 เม.ย. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา เรื่อง แจ้งเตือนภัย อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8