เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองด์กร
       38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองด์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
       40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตหระจำปี
       41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและ ป้องกันการทุจริต
       42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
  กลับ