นายดนรอม่าเฟด นาคา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
นายสุนทร ศรีหะรัญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา คนที่ 1
นายวัชรินทร์ หวานเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา คนที่ 2
นายฉาร่อหนี หมาดเส็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา