วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

       
        “เป็นตำบลน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


พันธกิจ (Mission)

                                                                                                ๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการกำจัดขยะโดยรวมให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต
                ๒. พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม คุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
                ๓. พัฒนาและเสริมสร้างการประกอบอาชีพ ความกินดีอยู่ดี ของประชาชน และสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
                ๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
                ๕. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน การออกกำลังกายในชุมชน รวมไปถึงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                ๖. พัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
                ๗. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและยึดหลักธรรมาภิบาล